تبلیغات
کمیسیون فناوری فروغ - معیارها یا استانداردهای تألیف محتوای مدارس هوشمند

کمیسیون فناوری فروغ
 

كد آهنگ

كد موسیقیكد عكس تصادفی

معیارهای متعددی برای ارزیابی محتوی الكترونیكی مناسب مدارس هوشمند وجود دارد. در این مقاله سعی شده است مهمترین معیارها بیان شده تا در زمان تولید و یا انتخاب محتوی الكترونیكی توسط معلمان و مدیران مدارس هوشمند به این معیارها توجه گردد. معلمان می‌توانند با تهیه یك چك‌لیست براساس این معیارها، فرآیندی را برای ارزیابی و انتخاب محتوی مناسب برای بكارگیری در فرآیند یاددهی یادگیری تعریف نمایند.

 

محتوا

با وجود همه زرق و برق و جذابیتی كه فناوری دارد مهمترین جنبه همه دوره‌های آموزشی برخط، محتوای آنها می‌باشد. به این معنا كه محتوا باید مرتبط، كامل و دقیق، به‌روز و برانگیزنده باشد، اطلاعات ارایه شده باید مورد علاقه فراگیران، معتبر، موثق و فنی باشد.

 

روش آموزشی

نوع راهبردها و فعالیت‌های یادگیری به كار گرفته در دوره باید متناسب با موضوع درس و فراگیران باشد. فعالیت‌های یادگیری باید فراگیران را فعالانه درگیر كند.

 

انگیزه

فراگیران باید انگیزه یادگیری داشته باشند. برای این كار، محتوا باید جذاب و برانگیزنده باشد و فراگیران را به‌صورت فعال درگیر كند. استفاده از گرافیك و چند رسانه‌ای سبب برانگیزنده شدن مواد دوره می‌شوند.

 

بازخورد

فراگیران باید به هنگام پیشرفت، بازخورد به موقع دریافت كنند. این بازخورد هر چه بیشتر باشد بهتر است. مطلوب ‌آن است كه فراگیران بتوانند در هر زمان چگونگی پیشرفت خود در دوره را بررسی كنند.

 

هماهنگی / سازماندهی

مواد آموزشی و فعالیت‌های دوره باید به خوبی سازماندهی و هماهنگ شوند و فراگیران پاسخ واضحی برای اینكه چه چیزی، كجا، چه وقت و چگونه یاد می‌گیرند داشته باشند.

 


قابلیت استفاده

همه جنبه‌های دوره‌های آموزشی بر خط باید به آسانی مورد استفاده قرار گیرند. بیان این نكته آسان ولی غالباً تحقق آن مشكل است.

 

كمك‌رسانی

كمك‌رسانی برای حل مشكلات مرتبط با محتوا و فناوری باید هم هب صورت برخط و هم به شكل غیر برخط (تلفنی یا حضوری) واضح داده شوند.

 

حجم كار

تعداد و نوع تكالیف باید متناسب با نوع دوره و سطح آن باشند.

 

انعطاف‌پذیری

چوف فراگیران علایق، پیش زمینه‌ها و توانمندی‌های مختلف دارند، بنابراین باید با در نظر گرفتن منابع اختیاری و انتخابی در زمینه فعالیت‌ها و ارزشیابی، دوره را متناسب با متغیرهای نوینی برای تألیف محتوای مدارس هوشمند ارایه كرد كه عبارتند از:

 

قابل دسترس بودن

 • چگونه مواد درسی به راحتی قابل استفاده است و یادگیرنده به سرعت می‌تواند اطلاعات را پیدا كند.
 • عملكرد هر آیكن و دكمه برای یادگیرنده توضیح داده شود؟
 • هر بخش از دروس با مرور بخش قبل آغاز شود.
 • هر صفحه به صفحه قبل لینك شده باشد تا فراگیر بتواند به آن صفحه بازگردد.
 • یك نمایه‌ای از لغات اصلی در پایان درس وجود داشته باشد (وجود فهرست لغت‌شناسی).

 

اطلاعات عمومی

 • درس‌ها با توجه به نیازهای مخاطبان در سطوح مختلف تنظیم شده باشد.
 • توضیح مختصری درباره اهداف نهایی هر درس، برونداد و نتیجه نهایی آن داده شود.
 • یك چارت سازمان‌دهی شده برای مربوط كردن هر یك از دروس به درس قبل و بعد خود ارائه شود.
 • به پیش نیازهای هر درس توجه شده باشد.
 • در هر درس لیستی از منابع استفاده شده (اعم از منابع الكترونیكی و منابع چاپی) آورده شود.


سازمان‌دهی

 • مواد درسی طوری سازماندهی شده باشند كه یادگیرنده بتواند میان بخش‌هایی از درس ارتباط برقرار كند هر یك از موضوعات و واحدهای درسی به خرده واحدها و خرده موضوعات تقسیم شده باشد.
 • خرده موضوعات به موضوعات اصلی مرتبط باشد.

 

زبان

 • آیا سطح زبان استفاده شده برای گروه مخاطبان مناسب است؟
 • سبك نوشتن واضح و درست باشد و راهنمایی‌ها به‌صورت واضح به كار رفته باشد.
 • در متن از فعل‌های معلوم استفاده شده باشد
 • جمله‌ها كوتاه و رسا باشد.
 • پاراگراف‌ها مختصر باشد.
 • از اعداد و نشانگرهایی برای نشان دادن ترتیب و توالی متن استفاده شود.
 • نگارش كلمات و نكات گرامری به درستی به كار رفته شود.
 • محتوا خالی از جهت‌گیری‌های سنی، فرهنگی، قومی- نژادی و جنسی باشد.

 

طرح

 • از آیكن‌های جهت‌گیری به‌صورت مداوم استفاده شده باشد.
 • كنتراست میان متن و پس زمینه به وضوح و خوانا كردن متن كمك كند.
 • از رنگ‌ها به‌صورت مناسب استفاده شده باشد.
 • در متن از عناصر گرافیكی مثل نمودارها، چارت‌ها، جداول و تصاویر برای ارائه بهتر محتوا استفاده شده باشد.
 • از عنوان‌ها و زیر عنوان‌ها برای سازمان دادن به محتوا استفاده شده باشند.
 • برای تاكید از حروف بزرگ و یا خط كشیدن زیر كلمات استفاده نشود از این كار (نوشتن با حروف بزرگ و خط كشیدن زیر كلمات) تنها برای لینك استفاده شود.
 • طرح استفاده شده متناسب با محتوا و علاقه مخاطبان باشد.
 • مواد درسی به‌صورت جذابی برای مخاطبان به نمایش در آید.

 

اهداف آموزشی (اهداف نهایی و جزئی):

 • اهداف كلی و اهداف جزئی، محتوای درس را در برگیرد.
 • اهداف به موضوع درسی مربوط باشد.
 • اهداف با توجه به دنیای واقعی كه محتوا در آن به كار گرفته خواهدشد نوشته شود.
 • اهداف جزئی با دانش، مهارت‌ها، توانایی‌ها، رفتار و نگرش‌های مخاطبان مربوط باشد.
 • در نوشتن اهداف كلی و جزئی از افعال عملكردی مناسب استفاده شود (از افعالی كه واضح، روشن و قابل اندازه‌گیری هستند استفاده شود).
 • اهداف جزئی به‌صورت واضح و مختصر آن چه را كه باید انجام شود را در بر گیرد.
 • اهداف كلی و اهداف جزئی یك توالی قابل دركی از انتظارات را فراهم كند.
 • اهداف با توجه به سطوح مختلف (توجه بیشتر به سطوح بالای یادگیری مثل مهارت‌های تفكر انتقادی  و حل مساله) نوشته شود.

 

محتوای درس

 • محتوا به‌صورت مستقیم به اهداف یادگیری مرتبط باشد.
 • محتوا كامل باشد به‌صورتی كه محتوا و تجارت یادگیری اهداف یادگیری را پوشش دهد.
 • محتوا متناسب با ویژگی‌های یادگیرنده (توانایی و حیطه سنی) و تجارب یادگیری باشد.
 • محتوا دارای صحت و دقت باشد.
 • محتوا به روز و جاری باشد.
 • محتوا در یك توالی منطقی ارائه شود.
 • محتوا به گام‌های یادگیری كوچكتر خرد شده باشد.
 • محتوا به دیگر مواد آموزشی كه یادگیرنده ممكن است مطالعه و یا تجربه كرده باشد مربوط شود.

 

روش‌ها و راهبردهای آموزشی و یادگیری

 • به گیرندگان گفته شود كه چه فعالیت‌هایی باید به‌صورت همزمان و چه فعالیت‌هایی باید به‌صورت غیر همزمان انجام شود.

به یادگیرندگان درباره مسئولیت‌هایشان در یادگیری برخط اطلاعات لازم داده شود.

انتظارات از یادگیرندگان برای شركت در فعالیت‌های یادگیری تیمی و مشاركتی به‌صورت روشن مشخص شده باشد.

روش كارهای لازم برای یادگیرندگان تیمی توضیح داده شود.

تنوعی از فعالیت‌های یادگیری و آموزشی استفاده شود از قبیل بحث‌های برخط، كنفرانس‌های ویدئویی، تمرین‌های مشاركتی و ...

از تصاویر، گرافیك‌ها، انیمیشن‌ها و دیگر فرم‌های چند رسانه‌ای برای ارائه حقایق و تقویت محتوا استفاده شود.

به یادگیرنده توضیح داده شود كه برای استفاده از این درس به كامپیوتر (سخت‌افزار و نرم‌افزار) پیشرفته و یا اینترنت با سرعت بالا و همین‌طور برای دریافت چند رسانه‌ای استفاده از سی‌دی و یا دی‌وی‌دی رم نیاز است یا خیر.

یادگیرندگان بتوانند فعالیت‌هایی را كه به حیطه سنی، فرهنگی و یا نیازهای آن‌ها مربوط است را انتخاب كنند.

فعالیت‌ها باید مهارت‌های مناسب شناختی و ران حركتی را به‌صورت موثر رشد دهد.

فعالیت‌ها باید تفكر انتقادی، خلاقیت و حل مسئله را تشویق كند، یادگیرندگان باید به منابع مواد درسی پیوند شده باشند.

 

منابع یادگیری

 • منابع یادگیری برای یادگیرنده و موضوع درسی مناسب باشند.
 • لیست منابع یادگیری به دو دسته اجباری و اختیاری تقسیم شود.
 • منابع یادگیری مختلف با توجه به علایق متفاوت یادگیرندگان، توانایی‌ها و سبك‌های یادگیری مورد استفاده قرار گیرند.
 • منابع مواد یادگیری دارای صحت و دقت باشند.
 • منابع به‌روز و جاری باشند و به محتوای درس مربوط باشند.
 • كتاب شناسی و یا لیست منابع شامل منابع متنوعی از قبیل لینك‌های اینترنتی و كتاب‌ها و مجلات، نرم‌افزارها و ویدئوها باشد.
 • لینك‌ها مواد آموزشی داخل و خارج از درس‌ها را فراهم كرده باشند.

 ارزشیابی

 • ارتباط میان نتایج یادگیری دروس، راهبردهای ارزشیابی و تكالیف درسی برای یادگیرنده مشخص و واضح باشد.
 • تنوعی از تكالیف مربوط به محتوا و یا تمرین‌هایی برای ارزشیابی فراهم شده باشد.
 • یادگیرندگان خود به ارزشیابی از خود بپردازند.
 • شیوه ارزشیابی متناسب با اهداف جزئی باشد.
 • به یادگیرندگان در هنگام ارزشیابی بازخورد مناسب داده شود.


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه بیستم فروردین 1391 توسط کمیسیون فروغ فریسا
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ